Kommunens webbplatser

Aktuella och planerade upphandlingar

Här kan du ta del av Växjö kommuns förvaltningars och bolags aktuella upphandlingar. På de länkade sidorna går det att söka och göra olika urval för att ta del av önskad upphandling och du kan även söka efter äldre upphandlingar.

Dynamiskt inköpssystem, DIS

Ett dynamiskt inköpssystem är en ny form av upphandlingsprocess som är öppen för leverantörer att ansluta sig till under hela systemets giltighetstid. Det finns ingen skyldighet för leverantörerna i ett dynamiskt inköpssystem att lämna anbud på en enskild anbudsinbjudan och leverantörer kan även lämna systemet.

Under avtalstiden kommer kvalificerade leverantörer, via upphandlingsverktyget Mercell TendSign, att löpande få ta del av specifika anbudsinbjudningar.

Anbudsinbjudan kan avse olika behov. Leverantören väljer själv vilka anbudsinbjudningar som blir aktuella att lämna anbud i.

Aktuella upphandlingar Dynamiskt inköpssystem:

Livsmedel – färsk frukt, grönsaker och rotfrukter

Livsmedel – färskt kött och charkuteriprodukter

Tekniska konsulter – konsulter för Teknisk verksamhet inom Växjö kommun

Fordon – fordon inom kategorierna personbilar, lätta lastbilar, transportbilar och minibussar upp till åtta (8) passagerare

Övriga länkar:

Aktuella upphandlingar Växjö kommun

Lagen (2026:1145) om offentlig upphandling LOU

Växjö kommun strävar efter att upphandla varor och tjänster som är skonsamma mot miljön. Dessutom vill kommunen uppmuntra till fler miljöanpassade leverantörer för en ekologiskt hållbar utveckling och tar därför hänsyn till ett antal miljöaspekter vid upphandling.

  • Företagens deklarerade miljöpolicy
  • Produkterna (material, tillsatser, produktionssätt, miljömärkning, förpackningsmaterial med mera)
  • Företagens krav gentemot sina leverantörer (underleverantörer)
  • Återvinningsaspekten
  • Producentansvaret
  • Certifiering

I anbudsförfrågningarna lämnas och begärs information vad gäller miljön: köparen strävar efter att i enlighet med den miljöpolicy som gäller, upphandla varor och tjänster som är skonsamma mot miljön. Köparen vill genom miljöhänsyn uppmuntra till fler miljöanpassade leverantörer för en ekologiskt hållbar utveckling på lång sikt.

En grundprincip är att en produkt inte innehåller några "onödiga" eller för miljön skadliga ämnen för att uppfylla sitt syfte. Produktens hela livscykel beaktas och därför krävs uppgifter om innehåll, förpackning, skyddsföreskrifter, distribution, konsumtion och destruktion. För bedömning av produkten används olika kända miljökriterier och miljöklasser.

Produkter som innehåller ämnen från kemikalieinspektionens och naturvårdsverkets så kallade "13 - och 40 - lista" samt produkter som inte följer de begränsningar som anges i lag (till exempel lagen om kemiska produkter) får inte offereras. Produkterna får inte vara skadliga för konsumenterna eller användarna. Produkterna ska, som avfall, helst kunna återanvändas eller vara biologiskt nedbrytbara.

Produkterna får inte ge upphov till ämnen som är giftiga eller som anrikas i biologiska system eller rötslam. Produkterna bör vara resurssnåla både vid tillverkning och användning när det gäller råvaror, vatten och energi. De bör, så lite som möjligt, skada ozonskiktet, öka växthuseffekten eller bidra till försurningen.

Upphandlingsplanen är en översikt över vad vi planerar att upphandla och när vi planerar att ett nytt avtal ska börja gälla.

Uppdaterad: 15-november-2023