Kommunens webbplatser

Ny upphandlingspolicy för bättre förutsättningar till goda offentliga affärer

Växjö kommun har tagit fram en ny upphandlingspolicy för att skapa bättre förutsättningar till goda offentliga affärer. Förslaget har tagits fram i dialog med näringslivet och syftar till att underlätta för företag att lämna anbud.

Publiceringsdatum01-februari-2022

Varje år gör Växjö kommun, dess förvaltningar och bolag inköp för ungefär 3,3 miljarder kronor. För att bli ännu bättre vill kommunen involvera företag i arbetet med att utveckla offentlig upphandling. Genom dialog och ökad kunskap vill kommunen skapa bättre förutsättningar för goda offentliga affärer.

- Den föreslagna policyn är mer heltäckande än tidigare och skapar goda förutsättningar för ett strategiskt inköpsarbete i kommunkoncernen. En viktig del i framtagandet av policyn är att den har tagits fram i dialog med näringslivet – på så vis fortsätter vi arbetet med att förbättra och förenkla våra upphandlingar genom att bättre förstå företagens behov och förutsättningar, säger Andreas Olsson, (C) kommunalråd och ordförande i KSOP.

I dialog med näringslivet

En dialog med representanter från Svenskt näringsliv och Företagarna har genomförts, samt en träff med utvalda medlemsföretag från respektive organisation, för att få inspel till policyn. Utkastet har sedan diskuterats med representanter från Svenskt näringsliv och Företagarna för att säkerställa att viktiga delar har fångats upp.

- Policy för upphandling och inköp, samt riktlinjer för direktupphandling är centrala styrande dokument i kommunkoncernen. Vi har därför lagt mycket tid på dialog för att fånga upp input både från näringsliv, och internt i kommunkoncernen. Jag är glad över att vi har mött ett stort engagemang både från företag och kollegor i kommunkoncernen, och ser fram emot det fortsatta arbetet med att implementera policy och riktlinjer, säger Tina Storbjörk upphandlingschef.

Riktlinjer för direktupphandling beslutades i kommunstyrelsen den 1 februari och Policy för upphandling och inköp tas upp på kommunfullmäktige den 15 februari.

Mer information om Växjö kommuns upphandlingsarbete.

Uppdaterad: 03-februari-2022