Kommunens webbplatser

Nu startar Näringslivsrådet för ökat utbyte med företag och organisationer

Växjö kommun startar nu ett näringslivsråd för dialog och utbyte med Växjö kommuns näringsliv och bevakning av näringslivets frågor. Syftet är att skapa bred förankring och förståelse tillsammans med näringslivet.  

Publiceringsdatum04-februari-2022

- Näringslivsrådet ska vara rådgivande i kommunens tillväxt- och näringslivspolitiska arbete och bidra till det långsiktiga arbetet med att förbättra näringslivsklimatet, få fler växande företag och fler jobb i hela kommunen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande. 

-När jobben blir fler och företagen trivs i Växjö ökar kommunens skatteintäkter och vi kan satsa mer på vår gemensamma välfärd som skola, omsorg och föreningsliv. Företagandet lägger grunden till välfärden, säger Andreas Olsson (C), vice ordförande kommunstyrelsen.

Rådet ska bevaka näringslivs- och sysselsättningsutvecklingen och initiera gemensamma aktiviteter. Kommunen ska i rådet ta del av näringslivets perspektiv relaterat till kommunal utveckling och förändringar i samhället, och stämma av frågor som kan tänkas beröra företag. Rådet kan även fungera som en remissinstans i det kommunala förändringsarbetet.

- Näringslivsrådet ska inte ses som en exklusiv kontaktyta mellan kommunen och näringslivet, utan rådet kompletterar andra kontaktytor som exempelvis samverkan med lokala företagarföreningar, direkta företagsbesök och löpande dialog som sker genom den kommunala företagsservicen. Målet sammantaget är att bidra till ständiga förbättringar av näringslivsklimatet, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef.

Medlemmar i Näringslivsrådet

Rådet kommer bestå av representanter från flera olika organisationer, företag och myndigheter. Från Växjö kommun deltar kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:a vice ordförande och kommunstyrelsens 2:a vice ordförande, kommunchef och näringslivschef. Näringslivsrådet har för avsikt att genomföra två möten per år.

Uppdaterad: 09-februari-2022