Kommunens webbplatser

Skärpta krav för estetiska kirurgiska behandlingar och injektioner från och med 1 juli

Från den 1 juli 2021 får enbart legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers och botox. Det är innebörden i en ny lag om estetisk kirurgi och injektionsbehandlingar.

Publiceringsdatum23-juni-2021

Den 1 juli 2021 börjar den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar gälla. Lagen innebär att estetiska kirurgiska ingrepp och injektioner endast får utföras av den som är legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare och har bevis om specialistkompetens. Estetiska injektionsbehandlingar, till exempel fillers och botox, får endast utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Behandlingar får endast utföras på personer som är 18 år eller äldre.

Vad behöver verksamheter göra?

Om en verksamhet idag utför eller planerar att utföra behandlingar som omfattas av den nya lagen, behöver denna anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Mer information finns på IVOs webbplats

Tatueringar och ytliga injektioner kvar under kommunens tillsyn

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner. Dessa behandlingar kommer att ligga kvar under kommunens tillsyn.

Vad behöver verksamheten göra?

Verksamheter som redan idag har registrerat denna typ av behandling hos kommunen behöver inte göra någonting.

Nya verksamheter ska registreras via vår e-tjänst.

Anmälan om risk för blodsmitta eller annan smitta

Till följd av den nya lagstiftningen om estetisk kirurgi och injektioner har det även gjorts en förändring av 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förändringen innebär att verksamheter som utför hygienisk behandling ska anmäla sin verksamhet till kommunen om behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt om det finns risk för blodsmitta.

Verksamheter som i och med förändringen blir anmälningspliktiga är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Vad innebär detta?

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta. Det pågår just nu en utredning kring vilka verksamheter som kommer bli anmälningspliktiga.

Med smitta avses alla typer av smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner. Det kan alltså både vara blodsmitta och hudinfektioner.

Ändringen börjar gälla den 1 juli 2021 och de verksamheter som omfattas av bestämmelserna kommer att ha fram till 1 september 2021 att anmäla sig till kommunen.

Vad behöver verksamheten göra?

Verksamheter som redan idag har registrerat sig hos kommunen med anledning av risk för blodsmitta behöver inte göra någonting. De verksamheter där det finns risk för annan smitta vid användandet av stickande skärande verktyg behöver anmäla sig till kommunen senast 1 september 2021 via vår e-tjänst.

Nya verksamheter ska anmäla sig via e-tjänsten.

Mer information

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Socialstyrelsens information om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Uppdaterad: 09-augusti-2021