Kommunens webbplatser

Avfall och återvinning

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader samtidigt som du bidrar till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. Du som är fastighetsägare äger ett lantbruk eller har ett företag är ansvarig för dess sophantering.

I Växjö är det Södra Smålands avfall och miljö, SSAM som tar hand om avfallshanteringen.

Du måste teckna abonnemang för hämtning av hushållsavfall från ditt företag.

Du ska kontakta privata entreprenörer för hämtning av:

 • verksamhetsavfall
 • farligt avfall (till exempel kemikalier)
 • avfall med producentansvar (till exempel förpackningar)

Farligt avfall är avfall som innebär risker för människors hälsa eller för miljön. Varor som innehåller farliga ämnen blir farligt avfall när de kasseras och ska sorteras ut från övrigt avfall. Avfallet ska också dokumenteras och registreras.

Några exempel från olika verksamheter

 • kontor (lysrör, elektronisk utrustning, batterier)
 • jordbruk (spilloljor, kasserade växtskyddsmedel)
 • frisersalonger (farliga kemikalierester)
 • tatuerings- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
 • rivnings- och byggverksamheter (bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor, elavfall, pcb-haltiga byggmaterial)
 • bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier)
 • Farligt avfall ska hållas åtskilt från annat avfall.
 • Du får inte blanda olika typer av farligt avfall.
 • Om avfallet är flytande bör du ha det invallat exempelvis i uppsamlingskärl, eller i utrymmen utan avlopp. Kärl måste vara anpassade för avfallet. Som exempel måste du förvara bilbatterier i behållare som tål batterisyra.
 • Om avfallet förvaras utomhus måste det i de flesta fall vara skyddat mot nederbörd.
 • Förvara det farliga avfallet så att ingen obehörig kan komma åt det.

Du måste dokumentera det farliga avfallet från din verksamhet genom anteckningar. Bestämmelser om anteckningar av farligt avfall har funnits länge. De är grunden för att du ska ha kontroll på ditt farliga avfall och kunna visa att du har det. Du ska kunna visa anteckningarna för kommunen.

Nytt från den 1 november 2020 är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Kravet gäller alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall uppstår.

Anteckningar

Anteckningarna ska göras innan avfallet transporteras från din verksamhet. Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.

För varje typ av avfall ska du anteckna uppgifter om:

 1. Var avfallet har producerats
 2. Datum när avfallet borttransporteras
 3. Hur avfallet transporteras
 4. Vem som ska transportera avfallet
 5. Avfallets vikt i kilogram
 6. Den mottagare och plats där avfallet ska hanteras

Ovanstående uppgifter ska antecknas innan transporten påbörjas och registreras i avfallsregistret senast två arbetsdagar efteråt. Rapporteringen ska göras via Naturvårdsverkets webbplats. Rapporteringen görs enklast via en e-tjänst.

Med avfallstyp menas den sexsiffriga kod som finns i bilaga 3 i avfallsförordningen (2020:614). Exempel på kod och avfallstyp (asterisken visar att det är farligt avfall):

 • 20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.
 • 16 01 07* Oljefilter
 • 16 06 01* Blybatterier.
 • 17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest.
YouTube Visningbild

När du lämnar bort farligt avfall för transport ska du se till det finns ett transportdokument. Kontrollera att transportören har tillstånd att transportera och att mottagningsanläggningen har tillstånd eller har gjort anmälan om att ta emot avfallet. I transportdokumentet lämnas exempelvis uppgifter om avfallstyp, mängd för varje avfallstyp, transportör samt vem som lämnar avfallet och vilken anläggning som ska ta emot avfallet.

Egen transport

Företag med små mängder farligt avfall, upp till 100 kg eller 100 liter per år och som vill köra det själv måste först göra en anmälan till länsstyrelsen. Om mängden farligt avfall överstiger 100 kg alternativt 100 liter per år måste du ha länsstyrelsens tillstånd innan du transporterar det. Avfall som innehåller kvicksilver (undantaget hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid, kadmium eller PCB-produkt får aldrig transporteras utan tillstånd. Observera att även vid egen transport av farligt avfall krävs transportdokument.

Elektronikavfall inklusive ljuskällor med producentansvar får du lämna till de återvinningscentraler där mottagning av dessa finns. Du får mot betalning lämna asbest och tryckimpregnerat trä där mottagning av dessa finns. Annat farligt avfall måste du lämna till ett företag som har tillstånd att ta emot det. Oftast vill företag som tar emot farligt avfall hämta avfallet hos dig. Det är för att de vill ha kontroll över vilka typer av avfall som de kommer att ta emot.

Kontakta SSAM för frågor om återvinningscentralerna och vilket avfall du som företagare kan lämna där.

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken samt plan- och bygglagen. Växjö kommun har även som mål att minska avfallet och det är viktigt att vi alla hjälper till!

Företag lämnar bygg- och rivningsavfall antingen på någon av SSAM:s återvinningscentraler mot uppvisande av företagskort alternativt hos någon privat avfallsaktör som samlar in bygg- och rivningsavfall.

Mer information om Bygg- och rivningsavfall finns på www.vaxjo.se

Från den 1 maj 2023 gäller Transportstyrelsens föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar, TSFS 2023:12. Enligt reglerna ska hamnar med minst 25 båtplatser ta emot fritidsbåtarnas avfall, exempelvis toalettavfall, hushållssopor och farligt avfall. De ska också ha en godkänd avfalls­hanterings­plan.

För att kunna ta emot avfallet måste hamnarna ha fungerade anordningar för avfall, som har rätt kapacitet. Mottagningen ska även följa avfallsföreskrifter för Växjö kommun. Anordningarna ska vara rätt placerade och lagas genast om de skulle råka gå sönder. Hamnarna ska också se till att båtanvändarna kan ta del av lättillgänglig information om avfallsmottagningen.

Mer om mottagning av avfall från fritidsbåtar på Transportstyrelsens webbplats

Avfallshanteringsplan

Alla fritidsbåtshamnar som omfattas av de nya föreskrifterna ska upprätta en avfallshanteringsplan. Vad planen ska innehålla finns beskrivet i 5 kap. 7§ i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2023:12). Planen ska skickas in till kommunen för godkännande.

När er plan har blivit godkänd ska den hållas aktuell och skickas in för nytt godkännade vid förändringar eller minst vart femte år.

Om ni har en avfallshanteringsplan sedan tidigare kan den behöva uppdateras enligt de nya reglerna. Fråga oss om ni är osäkra.

Ladda ner blankett för avfallshanteringsplan på Transportstyrelsens webbplats

Avfallshanteringsplaner skickas till oss via e-post eller brev:

E-post: mbn@vaxjo.se
Postadress: Växjö kommun, miljö- och byggnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö

Tillsyn

Avfallsmottagningen i fritidsbåtshamnar ingår i Växjö kommuns tillsynsarbete sedan den 1 januari 2024.

Kommunen tar ut en avgift vid utförd tillsyn och handlägging av ärenden enligt beslutad taxa.

Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Skulle en hamn inte ha en godkänd plan för avfallshantering eller tillräckliga anordningar för mottagande av avfall kan kommunen besluta om sanktionsåtgärder.

Broschyr om mottagning av avfall från fritidsbåtar

Transportstyrelsen tog fram en broschyr om mottagning av avfall från fritidsbåtar när det blev förbjudet att tömma toatankar i vattnet (2015). Den vänder sig främst till fritidsbåtshamnar och i den hittar du mer information om vad som gäller för mottagning av avfall från fritidsbåtar. (Observera att viss fakta om regelverket kan vara inaktuell).

Broschyr om mottagning av avfall från fritidsbåtar från 2015 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om avfallsmottagning i fritidsbåtshamnar

Har du frågor eller funderingar hur regler ska tolkas är du välkommen att kontakta miljö- och byggavdelningen, telefon 0470-410 00, eller e-post: info@vaxjo.se.

Uppdaterad: 26-mars-2024