Kommunens webbplatser

Avlopp

I kommunen finns flera verksamheter och hushåll med eget avlopp. Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut.

Många enskilda avlopp uppfyller inte dagens krav på rening. Om du behöver åtgärda ditt avlopp eller anlägga ett nytt ska du söka tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet. Innan du börjar anlägga avloppet måste du vänta på ett skriftligt tillstånd.

När anläggningen är klar ska entreprenören skicka in en entreprenörsrapport.

Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus. Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och fiskdöd.

Krav på rening

Lagen säger att avloppsvatten ska behandlas så att människors hälsa och miljön skyddas. Hur känslig omgivningen är påverkar hur hårda krav som ställs, miljö- och hälsoskyddskontoret gör därför en bedömning i varje enskilt fall. Kraven måste vara rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö och inte leda till orimliga kostnader.

Spillvatten och dagvatten

Det finns två typer av avloppsvatten - spillvatten och dagvatten.

Spillvatten

Spillvatten kommer både från hushåll, verksamheter och industrier. Hushållsspillvatten kommer från toaletter, bad, dusch, disk och tvätt. Innehållet i spillvatten från industrier varierar, beroende på hur det uppstår och till vad det har använts. Gemensamt för de olika typerna av spillvatten är att det leds till avloppsreningsverk och renas innan det släpps ut.

Om avloppsvattnet från en verksamhet har höga halter av oönskade ämnen krävs det rening av vattnet, innan det släpps till det kommunala spillvattennätet. Vilken rening som krävs beror på vilka ämnen avloppsvattnet innehåller.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från vägar, tak, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten ska inte renas i avloppsreningsverk utan ledas till närmaste vattendrag eller sjö. På vissa platser renas det i dagvattendammar innan det rinner vidare ut i vattendragen.

Vanliga ämnen som kan påverka spill- och dagvatten

Olja

Oljehaltigt vatten måste först renas i en oljeavskiljare för att få släppas till avloppet.

Oljeavskiljare

Fett

Avloppsvattnet från livsmedelsverksamheter innehåller ofta mycket fett. För att samla upp fett innan det når ledningsnätet ska en fettavskiljare vara installerad.

Fettavskiljare

Skurvatten

Skurvatten från rengöring av lokaler innehåller ofta för höga halter av metaller.

Riktvärden för utsläpp till kommunalt avlopp

För att underlätta bedömningen av vad en verksamhet får släppa ut till avloppsreningsverket eller till dagvatten, har Växjö kommun tagit fram riktvärden för flera ämnen och parametrar. Riktlinjerna är ett tillägg till Växjö kommuns ”Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen” (ABVA).

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten - broschyr Pdf, 991.2 kB.

 • blästring, till exempel av husfasader och broar
 • brunnsborrning, till exempel för bergvärme
 • fasadrengöring och klottersanering
 • fordonstvätt och avspolning av fordon
 • kemikalieutsläpp vid olyckor, till exempel trafikolyckor
 • länspumpning
 • tillfälliga upplag, till exempel för snö, förorenade jordmassor, gatubrunnslam och använd sandningssand
 • tvätt av soptunnor
 • tömning av badbassänger och pooler
 • tömning av kabelbrunnar
 • vatten från fjärrvärmesystem
 • vatten från kyl- och värmesystem.

Kemikaliehantering

Genom att arbeta förebyggande, kan verksamheter minska mängden oönskade ämnen som når avloppsreningsverken. Skadliga kemikalier ska bytas ut mot mindre skadliga. Vid händelse av olycka ska kemikalier inte kunna nå avloppet. Det är därför viktigt att kemikalier förvaras invallade och att säkerhetsutrustning, såsom absorbent, finns på plats.

Vatten- och avloppstaxa för industrier

Det finns en särskild taxa för industrier som behöver släppa ut spillvatten som innehåller högre halter av:

 • ämnen som förbrukar syre (BOD7 och CODcr)
 • totalkväve
 • totalfosfor
 • suspenderat material.

Kontakta VA-avdelningen för att få hela taxan för industrier eller göra särskilda avtal för sådana utsläpp.

Riktlinjer för entreprenörer

Växjö kommun ställer krav på hur arbeten inom kommunens vatten- och avloppsanläggningar ska utföras. Kraven gäller även för de företag som arbetar på uppdrag av Växjö kommun.

Därför finns miljö- och säkerhetsföreskrifter som gäller för arbeten med ledningar och reningsverk för vatten och avlopp i Växjö kommun. Det finns även en särskild materialbeskrivning för val av material och metoder, som ska tllämpas för arbeten med ledningar i vår kommun.

Om du är entreprenör och vill ta del av föreskrifterna eller har frågor, kontakta VA-avdelningen, telefon 0470-410 00.

Uppdaterad: 20-maj-2024