Kommunens webbplatser

Hållbar upphandling

När man pratar om hållbar upphandling som helhet ingår alla de tre hållbarhetsdimensionerna som innebär att en upphandling ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Vad är hållbar upphandling?

En hållbar upphandling innebär att skattemedel används effektivt och bidrar till att stimulera ett väl fungerande näringsliv, en variation av leverantörer, sund konkurrens och en ekonomisk tillväxt som inte sker på bekostnad av människor eller miljö.

Hållbarhetskrav

Men när man pratar om hållbarhetskrav så syftar man på miljökrav och sociala krav, inklusive arbetsrättsliga krav. Exempel på ett miljökrav kan vara att ställa krav på förnybara drivmedel, eller på att leksaker i förskolan inte får innehålla hälsoskadliga kemikalier.

Sociala krav kan vara att ställa krav på att en leverantör ska emot praktikanter, eller att anställda hos leverantören har skäliga villkor. Det kan också handla om Fair Trade-märkning av produkter i syfte att främja rättvisa i länder med utbredd fattigdom.

Hållbarhetskrav handlar alltså om krav som bidrar till en positiv samhällsutveckling och som tar hänsyn till det lokala och globala samhället.

Hållbara affärer - tillsammans

Att ställa hållbarhetskrav i upphandling är en balansgång mellan att driva på utvecklingen i en hållbar riktning och att känna av marknadens mognad. Därför krävs dialog och samverkan.

Växjö ser gärna att våra leverantörer deltar i en konstruktiv dialog med oss om hur vi ska göra affärer tillsammans. Vi vill engagera och motivera våra leverantörer till att själva arbeta med ansvarsfrågorna i den egna verksamheten och vidare i leverantörskedjan.

I Sverige uppgår kostnaden för de offentliga inköpen till 782 miljarder kronor (2018). Det motsvarar en femtedel av Sveriges BNP, eller 80 000 kr per invånare. Kommuner står för 7 av 10 upphandlingar.

Växjö kommunkoncern upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för över 3 miljarder kronor årligen. Det medför ett ansvar för sunda affärer där skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt, men också ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande – vilket är en del av kommunens kärnuppdrag,

Därför vill vi att det vi köper in är framställt under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Till exempel är det så att en del av de produkter vi köper in framställs i länder där risken för att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter åsidosätts är hög, och där miljöpåverkan är stor.

I Växjö har vi ett antal politiska beslut om hållbar upphandling. Dels övergripande beslut om att successivt skärpa de hållbarhetskrav vi ställer, och att vi blir bättre på att följa upp kraven.

Men också beslut som har en direkt koppling till upphandling, till exempel att fasa ut engångsartiklar och plastförpackningar, om fossilbränslefrihet och om att det kaffe och te vi köper in ska vara KRAV- och rättvisemärkt.

”Med deklarationen ”Hållbara Växjö år 2030” lovar vi att ta vårt lokala och globala ansvar för människa, miljö och ekonomi. Vi som lever, bor och verkar i Växjö år 2030 orsakar som samhälle ingen negativ påverkan på klimatet. Europas grönaste stad är år 2030 klimat- och miljösmart, tryggt och tillitsfullt, rättvist och ansvarstagande, växande och inkluderande, grönt och hälsosamt.” – Ur ”Deklaration för Hållbara Växjö 2030”, Hållbara Växjö 2030.

Hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030” är kommunens övergripande styrdokument och pekar ut riktningen för kommunens utveckling. Det är en lokal tolkning av FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Att ställa hållbarhetskrav är ett effektivt verktyg för att nå de fem målbilder och de nio utmaningar som formulerats i ”Hållbara Växjö 2030”.

Förutom att hållbara inköp och upphandling i sig omfattas av utmaningen ”Konsumtion och produktion”, kan hållbarhetskrav bidra till, till exempel:

  • Strategin ”Säkerställa ett fossilbränslefritt transportsystem” under utmaningen ”Transporter och resande”, genom krav på förnybara drivmedel.
  • Strategin ”Främja en levande landsbygd” under utmaningen ”Samhällsbyggande”, genom att möjliggöra för mindre företag att lämna anbud
  • Strategin ”Minimera riskerna att utsättas för skadligt buller, luftföroreningar och skadliga kemikalier” under utmaningen ”Hälsa och välbefinnande”, genom arbetsmiljökrav, och krav på att successivt förbättra miljöprestanda och minimera resursförbrukning och utsläpp
  • Strategin ”Säkerställa att jämlika och jämställda livsvillkor och trygghet är en självklarhet för alla” under utmaningen ”Jämlikhet och jämställdhet”, genom att ställa krav på arbetsmiljö och sociala villkor

Upphandlingsmyndigheten förvaltar en kriteriedatabas med hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Där finns kravformuleringar på nivåerna bas, avancerad och spjutspets för en rad inköpsområden, såväl produkter som tjänster. Växjö kommun använder sig regelbundet av kriterierna från kriteriedatabasen.

Växjö kommunkoncerns uppförandekod för leverantörer Pdf, 265.1 kB. utgör de baskrav (miljö-, sociala och etiska krav) som koncernen ställer på leverantörer.

Uppförandekoden bygger på Växjö kommunkoncerns värdegrund och FN:s initiativ Global Compact’s tio principer för företags miljömässiga och sociala ansvar.

Uppförandekoden utgår också från Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt FN:s konvention om barnets rättigheter, vilken är svensk lag.

I stort handlar kraven om att följa lagstiftning, vilket koncernen bör kunna förvänta sig av sina leverantörer.

Syfte

Uppförandekoden syftar till att säkerställa sunda, hållbara affärer och ett ansvarsfullt agerande. Kraven i uppförandekoden utgör koncernens baskrav, och dessa är obligatoriska. Baskraven kan sedan byggas på med mer avancerade hållbarhetskrav men med uppförandekoden vill koncernen säkra en hållbar och acceptabel lägstanivå.

Vilka omfattas av vår uppförandekod?

Uppförandekoden omfattar samtliga leverantörer av varor, tjänster och byggentreprenader till Växjö. Med ”leverantörer” menas alla typer av leverantörer, såsom till exempel underentreprenörer, konsulter och mellanhänder. Leverantören ansvarar, så långt det är möjligt, för att hela leverantörskedjan följer principerna i Växjös uppförandekod.

Koden tillämpas i alla formellt lagstyrda upphandlingar (LOU, LUF, LUK) samt i alla direktupphandlingar från 100 000 kr och uppåt.

Efterlevnad och uppföljning

När leverantören träffar ett avtal med koncernen åtar sig leverantören att vidta lämpliga åtgärder för att uppförandekoden efterlevs i den egna verksamheten och så långt som möjligt i leverantörskedjan. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att ta ansvar för leverantörskedjan, men vill premiera de leverantörer som försöker, till exempel genom att sin tur ställa och följa upp hållbarhetskrav.

Uppdaterad: 05-april-2023