Kommunens webbplatser

Upphandlingsinformation

Varje år gör Växjö kommun, dess förvaltningar eller bolag inköp och upphandlingar för ungefär 3,3 miljarder kronor. Du som företagare ska ha möjlighet till goda affärer med kommunen och på dessa sidor hittar du information om hur våra upphandlingar fungerar och hur du som företagare kan lämna anbud.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU ska användas eller ej, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chans att vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Enligt LOU ska kommunen annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker alltså inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens webbplats. En upphandling kan leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Ett ramavtal betyder att kommunen binder sig för att köpa sitt huvudsakliga behov av en viss vara eller tjänst av en viss säljare under en given tidsperiod. Ramavtal ska följas vilket betyder att inköp ska göras från den säljare som kommunen tecknat ramavtal med. Om ett ramavtal inte följs kan kommunen tvingas betala skadestånd till säljaren.

En direktupphandling är en upphandling utan krav på anbud och annonsering i viss form.

Den vanligaste situationen då direktupphandling används, och som gäller för Växjö kommun, är om det som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Då görs direktupphandling genom att tillfråga leverantörer som får möjlighet att lämna anbud enligt ett enklare förfarande. Vissa direktupphandlingar annonseras, men inte alla.

Växjö kommuns upphandlingar.

Gränser för direktupphandling

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU):

Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-och säkerhetsområdet (LUFS):

Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK):

När man beräknar om värdet av en upphandling understiger gränsen ska man, förutom att räkna med värdet av det aktuella köpet, även räkna med andra direktupphandlingar av samma slag som genomförts under räkenskapsåret.

Ett dynamiskt inköpssystem är en ny form av upphandlingsprocess som är öppen för leverantörer att ansluta sig till under hela systemets giltighetstid. Det finns ingen skyldighet för leverantörerna i ett dynamiskt inköpssystem att lämna anbud på en enskild anbudsinbjudan och leverantörer kan även lämna systemet.

Under avtalstiden kommer kvalificerade leverantörer, via upphandlingsverktyget Mercell TendSign, att löpande få ta del av specifika anbudsinbjudningar.

Anbudsinbjudan kan avse olika behov. Leverantören väljer själv vilka anbudsinbjudningar som blir aktuella att lämna anbud i.

Aktuella upphandlingar Dynamiskt inköpssystem:

Livsmedel – färsk frukt, grönsaker och rotfrukter

Livsmedel – färskt kött och charkuteriprodukter

Tekniska konsulter – konsulter för Teknisk verksamhet inom Växjö kommun

Fordon – fordon inom kategorierna personbilar, lätta lastbilar, transportbilar och minibussar upp till åtta (8) passagerare

Övriga länkar:

Aktuella upphandlingar Växjö kommun

Lagen (2026:1145) om offentlig upphandling LOU

Alla upphandlingar, utom direktupphandlingar, offentliggörs i en allmän tillgänglig nationell databas. Via sidan Aktuella upphandlingar kan du besöka Opic som är Sveriges största upphandlingsdatabas. Där finns information om planerade, pågående och avslutade upphandlingar samt allmän information om offentlig upphandling.

Du kan hämta ett komplett förfrågningsunderlag digitalt för respektive upphandling. Du som anbudsgivare kan även lämna anbud elektroniskt. Instruktioner finns i förfrågningsunderlaget. Ett anbud behöver inte ha en bestämd design eller layout. Det viktigaste är att svara så tydligt som möjligt på det som efterfrågas i underlaget och därför är det viktigt att du har läst igenom förfrågningsunderlaget noga, innan du lämnar anbud.

Fråga ansvarig upphandlare eller andra kontaktpersoner som nämns i underlaget omgående vid oklarheter. Tänk på att så kallade "ska-krav" måste besvaras.

För vissa frågor krävs det att man som anbudsgivare accepterar genom att kryssa ja i en ruta, medan andra ska-krav kräver dels ett ja, dels att bevis i någon form av dokument bifogas. Att kryssa i en ruta med ja och inte bifoga ett bevis kan leda till att anbudet inte tas upp till prövning.

Anbud måste lämnas in i tid. Sista datum framgår alltid av annons och förfrågningsunderlag.

Offentlig upphandling är på flera sätt komplicerat för både upphandlande myndigheter och för företag. Flera myndigheter, företag och organisationer har byggt upp olika typer av informationstjänster som reder ut eventuella frågetecken.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndighetens uppgift är att ge stöd till inköpare och upphandlare inom offentlig verksamhet genom att minska osäkerheten i olika sakfrågor, de pekar på regelverkets möjligheter men också dess begränsningar.

Upphandlingsmyndighetens verksamhet på deras webbplats.

Lagen om offentlig upphandling på regeringens webbplats.

Konkurrensverket

Konkurrensverket har tillsynsansvaret för upphandlingsfrågor. Konkurrens- och upphandlingsreglerna finns till för att:

  • Konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin.
  • Företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera.
  • Ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas.
  • Det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna.

Offentlig upphandling på Konkurrensverkets webbplats.

Aktuella upphandlingar

Bevakning av annonser kan ske genom att regelbundet besöka Växjö kommuns aktuella upphandlingar eller genom att prenumerera på en bevakningstjänst. Opic erbjuder bevakning av annonser samt annan information om offentlig upphandling som kan vara till hjälp.

Samtliga kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor och gemensamma upphandlingar genomförs där så är möjligt. De gemensamma upphandlingarna administreras av Växjö men alla kommunerna är delaktiga i upphandlingsprocessen. Varje kommun tecknar sina egna avtal efter genomförd upphandling. Vid köp av varor, tjänster eller byggentreprenader omfattas vi av upphandlingslagstiftningen.

Uppdaterad: 30-maj-2024