Kommunens webbplatser

Bekämpningsmedel

Man får inte sprida bekämpningsmedel hur som helst eftersom många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen. Innan spridningen måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd hos miljö- och hälsoskyddskontoret.

Du måste söka tillstånd hos miljökontoret för att sprida bekämpningsmedel

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till skolor och förskolor
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
  • inom skyddsområde för vattentäkt

Anmälan

En skriftlig anmälan till miljökontoret ska göras minst 4 veckor innan spridningen om den ska göras på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
på banvallar inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt

Om du yrkesmässigt sprider en biocidprodukt i produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats som allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen. Den som sprider biocidprodukter ska dessutom informera om bekämpningen på väl synliga anslag om allmänheten har tillträde.

Den som hanterar bekämpningsmedel ska förhindra att människor eller miljö skadas. Du ska undvika att välja sådana medel som kan vara farliga för människors hälsa eller miljön. De myndigheter som ansvarar för regler kring användning av bekämpningsmedel är Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen, och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en.

Uppdaterad: 08-december-2022