Kommunens webbplatser

Döda djur och animaliska biprodukter

För att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja en lämplig plats och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt. Nedgrävning av en häst får endast ske enligt kommunens anvisningar.

För att förebygga smittspridning finns särskilda regler för hur animaliska biprodukter ska hanteras. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats. Här beskrivs kort vad du ska tänka på vid hantering av döda djur.

Döda lantbruksdjur

I Växjö kommun är det förbjudet att gräva ner lantbruksdjur. Observera att du inte heller får lägga det döda djuret i gödselvårdsanläggningen.

Döda lantbruksdjur ska hämtas av godkänt insamlingsföretag, till exempel Svensk Lantbrukstjänst, och föras till en anläggning som godkänts av Jordbruksverket. Kontakta länsstyrelsen för information om vilka företag som är godkända transportörer.

I väntan på borttransport ska döda djur förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk. Till exempel ska du förvara det döda djuret så att vilda djur inte kommer åt dem. De ska också hållas åtskilda från levande djur, så att transportören inte behöver komma i kontakt med dessa.

För den som har en gårdspanna med rätt kapacitet finns möjlighet att söka tillstånd för förbränning av hela döda djur. Detta gäller främst gris- eller fågelproducenter.

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården kan det ofta vara möjligt. Men för att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja platsen med omsorg och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt. Nedgrävning av en häst får endast ske enligt kommunens anvisningar.

Vid nedgrävning av hästdjur behöver allmän hänsyn tas vad som gäller: risker för vatten, luft och mark, människors hälsa, djur och miljön, olägenheter genom buller, lukt och smittsamma sjukdomar, negativ påverkan på landskapet eller områden av särskilt intresse.

Allmänna råd

 • Hästens dödsorsak måste vara klar. En häst får inte grävas ner om den bär på eller misstänks bära på sig en smittsam sjukdom.
 • Det bör inte grävas ner fler än ett hästdjur på samma nedgrävningsplats. Om fler hästdjur önskas gräva ner på samma plats eller nära en befintlig nedgrävningsplats måste detta samrådas med Växjö kommun. I sådant fall kan det behövas en markundersökning på platsen innan nedgrävningen eventuellt kan ske.
 • Om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas ska du först rådgöra med Länsstyrelsen i Kronobergs län innan grävarbetet påbörjas. På Riksantikvarieämbetets webbplats kan du söka efter registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.
 • Upptäcks kulturminnen under grävarbetet ska grävandet upphöra omedelbart och du ska ta kontakt med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Råd för hantering

 • Nedgrävning ska ske snarast efter att djuret dött, innan förruttnelse påbörjats. Den döda kroppen ska stå under daglig tillsyn i väntan på nedgrävning.
 • Graven bör vara så djup att hästdjurkroppen kan täckas med minst 1,5 meter jord. Det innebär att för en stor häst bör graven vara cirka 2–3 meter bred och ca 2,5–3 meter djup. Återfyllnaden av jord ska bilda en svag ås över graven och packas hård så att rovdjur inte kan gräva upp det begravda djuret. Graven kan behöva täckas av stenar.
 • Om du har tillgång till halm eller hö kan det vara bra att lägga en bal runt hästen för att underlätta den biologiska nedbrytningen.
 • Om det döda djuret transporteras en längre sträcka eller på allmän väg bör kroppen vara övertäckt.
 • Redskap som används vid transport och nedgrävning kan bli smittförande och därför bör göras rent med högtryckstvätt och desinfektionsmedel innan det används till annat. Eventuellt spill och dropp i samband med transport kan saneras med kalk.

Råd för val av plats

 • Nedgrävning får inte ske inom ett vattenskyddsområde.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastigheter.
 • Nedgrävningsplatsen bör ligga något avsides så att lekande barn och djur inte lockas dit.
 • Nedgrävningsplatsen bör vara minst 20 meter från en väg eller fastighetsgräns. I enskilda fall kan större avstånd behöva övervägas.
 • Nedgrävningsplatsen bör vara minst 30 meter från ledningsgrav, dräneringsbrunn, stenmur, vattendrag, sjö, vattenförande dike eller liknande. I enskilda fall kan större avstånd behöva övervägas.
 • Nedgrävningsplatsen bör vara minst 200 meter från närmaste vattentäkt (till exempel dricksvattenbrunn), bostad och allmän bebyggelse. I enskilda fall kan större avstånd behöva övervägas.
 • Skyddsavståndet i höjdled från gropens botten till högsta grundvattenyta och berggrund ska vara minst en meter. Med högsta grundvattenyta menas den nivå där jordens porer nästan är helt vattenfyllda någon gång under året.
 • Om du inte äger marken själv krävs markägarens godkännande,
 • Om din nedgrävning av hästdjur leder till någon typ av störning kan du bli tvungen att sanera nedgrävningsplatsen.

Om du har frågor om nedgrävning av hästdjur kan du kontakta oss via Växjö kommuns kontaktcenter på telefon 0470-410 00, eller e-post info@vaxjo.se

Uppdaterad: 05-januari-2024