Kommunens webbplatser

Förorenad mark

Den som vid nybyggen, rivningar eller vid grävarbeten upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade, ska snarast kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Om det krävs en efterbehandlingsåtgärd, till exempel i form av sanering, ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande får då tillämpas.

Ansvar

Huvudprincipen är att den som orsakat föroreningen ska stå för efterbehandlingen. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare. Finns inte ansvarig verksamhetsutövare kvar, kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig. Om ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket.

Lagstiftning

I miljöbalkens 10 kapitel regleras förorenade områden. Med förorenade område avses mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Uppdaterad: 08-december-2022