Kommunens webbplatser

Försäljning av tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter måste du ansöka om tillstånd. För att sälja e-cigaretter ska du göra en anmälan.

Lagen om tobak och liknande produkter innebär att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver söka tillstånd hos oss på kommunen för varje försäljningsställe du har.

Som säljare har du ansvaret för att både du och dina anställda följer Lagen om tobak och liknande produkter.

Vad krävs för att få sälja tobak?

Lagen om tobak och liknande produkter innehåller bestämmelser för handeln, bland annat för att hindra att barn och ungdomar börjar använda tobak och e-cigaretter. Bestämmelserna talar till exempel om:

 • hur marknadsföring och reklam får utformas och placeras
 • att det är förbjudet att sälja till någon som inte fyllt 18 år
 • att det ska finnas skyltar om åldergränsen i butiken
 • att varorna är korrekt märkta med svensk text, rätt meningar samt varningsbilder för cigaretter
 • att det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten
 • att cigaretterna inte får säljas styckevis
 • att för örtprodukter för rökning (till exempel rökmassa för vattenpipa utan tobak) gäller särskilda regler

Den som säljer tobaksvaror och e-cigaretter till någon som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i 6 månader. Vid allvarligare eller upprepade överträdelser kan kommunen förbjuda försäljning upp till 2 år.

Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd

Den som vill sälja tobak till konsument ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Den 21 juni fattade riksdagen beslut om en ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter, för att begränsa all användning av nikotin och stärka skyddet av barn och unga. Lagen innebär bland annat att du som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla försäljningen till kommunen och att produkterna inte får säljas till någon som inte fyllt 18 år.

Det här gäller från 1 augusti 2022

 • Du ska anmäla till kommunen att du säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Detta gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror. Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in. Du gör din anmälan via vår e-tjänst.
 • Produkterna får endast säljas till den som fyllt 18 år. Det är du som säljer produkterna som ska förvissa dig om mottagarens ålder.
 • Inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.
 • Det kommer även finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Bestämmelser om märkning av tobaksfria nikotinprodukter börjar gälla den 1 januari 2023. Produkter som har tillverkats eller funnits för handel före den 1 januari 2023 omfattas av övergångsbestämmelser.
 • Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska du som näringsidkare vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. För mer information om regler gällande marknadsföring se Konsumentverkets webbplats.
 • Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten får utföra tillsyn.
 • Kommunen får göra kontrollköp.
 • Den nya lagen reglerar inte e-cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. För dem gäller i stället lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Mer information till dig som säljer tobaksfria nikotinprodukter finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

E-cigaretter

Att sälja e-cigaretter är även i fortsättningen anmälningspliktigt. En anmälan ska göras till Växjö kommun innan du börjar försäljningen.

Uppdaterad: 08-december-2022