Kommunens webbplatser

Gödselhantering

Stallgödsel är en värdefull växtnäringsresurs. Men hanteras den fel kan den orsaka problem i dricksvattenbrunnar, övergödning, försurning och klimatpåverkan. Det finns därför många regler för gödselhantering.

Under rubriken Relatade länkar kan du ta dig vidare till Jordbruksverkets webbplats som beskriver vilka regler som gäller för lagring och spridning av gödselmedel samt vintergrön mark. I länkarna finns också information vad du ska tänka på vid tillfällig gödsellagring på åker samt mall om du ska ta emot eller föra bort gödsel från gården.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun har antagit riktlinjer för lagring av stallgödsel för mindre lantbruk och hästgårdar. Riktlinjen finner under rubriken relaterade dokument.

Har du frågor eller funderingar hur regler ska tolkas är du välkommen att kontakta miljö- och byggavdelningen.

Uppdaterad: 03-september-2023