Kommunens webbplatser

Hantering av schaktmassor

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningar sprids till nya platser.

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningar sprids till nya platser.

Schaktmassor är avfall om de inte längre be­hövs inom det område där de uppstått. För att kunna återvinna massor ska det fin­nas ett riktigt syfte till exempel vägbygge, bullervall eller utfyllnad inför en byggnation. Mas­sorna får inte innehålla annat avfall som till exempel metall, plast, gummi som inte tillför kon­struktionen något eller som ger ett skräpigt intryck. Det är beställaren av schaktjobbet som har ansvaret för att massorna hanteras på rätt sätt.

Föroreningar

Innan ni påbörjar ett schaktningsarbete ska ni bedöma om det finns risk för att marken är förorenad. Följande frågor hjälper er att få en uppfattning om vad det är för typ av massor.

 • Har sanering av markföroreningar skett på fastigheten?
 • Har marken fyllts ut med massor, som kan vara förorenade?
 • Sker schaktningen i vägbankar, bangårdar eller banvallar?
 • Finns eller har det funnits något på fastig­heten som kan ha förorenat marken?
  a. industriverksamhet
  b. avfallsupplag
  c. lager av kemikalier
  d. cisterner eller tankar
  e. oljeavskiljare
  f. tankning av olja, bensin, diesel
 • Har det hänt några olyckor på platsen, till exempel spill eller brand?
 • Finns någon annan misstanke eller osäker­het om att massorna kan vara förorenade?

Om svaret på någon av frågorna är ja bör provtagning ske. Den som tar emot schaktmassor behöver veta vilka föroreningar massorna innehåller.

Provtagning

Vid provtagning ska ni ta minst ett samlings­prov för varje 200 m3. På volymer upp till 2 000 m3 kommer ni behöva ta minst fem prover. Om volymen överstiger 2 000 m3 tar ni därefter minst ett samlingsprov för varje 1 000 m3. På volymer upp till 3 000 m3 kom­mer ni behöva ta minst sex prover.Vid ledningsschakt ska ni ta minst ett samlingsprov var 50:e meter. Finns miss­tankar om en förorening ska ni ta prov före, efter och vid den misstänkta föroreningen. Är det fråga om större ytor bör ni upprätta en särskild provtagningsplan.

Den som tar proverna behöver ha kunskap och erfarenhet av provtagning. Risken för föroreningar bestämmer hur proverna ska analyseras. Har ni dålig kunskap om mas­sorna behöver analysen söka efter fler äm­nen. Har ni inte själva den kompetensen för provtagning och val av analys behöver ni an­lita en konsult.

Avfall för anläggningsarbeten

Det är risken för att förorena mark och vatten som avgör om ni behöver göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för att använda avfall för anläggningsarbeten.

 • anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen om föroreningsrisken är ringa
 • ansökan om tillstånd till länsstyrelsen om föroreningsrisken är mer än ringa

Om det inte finns någon föroreningsrisk kan ni ändå behöva anmäla användningen.

 • marklov inom detaljplanelagt område
 • dispens inom strandskyddsområden
 • samråd vid förändring av naturmiljöer

Mellanlagring och återvinning

Ni behöver göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen för att mellanlagra och bearbeta schaktmassor för återvinning.

 • mellanlager av mer än 10 ton
 • sortering av mer än 1 000 ton per år
 • mekanisk bearbetning, såsom knackning och krossning

Anmälan

Anmälan ska ni skicka till miljö- och hälso­skyddsavdelningen senast sex veckor innan ni planerar att påbörja arbetet.

Anmälan behöver beskriva i text, kartor och bild:

 • Vem planerar att göra något?
 • Vad ska ni göra?
 • Hur ska det praktiskt gå till?
 • Hur påverkas miljön? (luften, marken, omgivningen, vattnet)
 • Vad gör ni för att minska miljöpåverkan?
 • Varför ska ni göra det?

Asfalt

Asfalt före 1974 kan innehålla stenkols­tjära. För att förhindra att asfalten sprids finns restriktioner för användningen. Vid misstanke om att stenkolstjära finns i asfal­ten bör provtagning ske med minst två prov var 100:e meter eller per 1 500 m2. Asfalt med lågt innehåll av stenkolstjära, < 70 mg/kg 16 PAH, kan återvinnas i asfalt­verk eller i övre lager av vägkropp på tidi­gare asfalterad väg utan att det behövs någon anmälan eller tillstånd. Om ni ska använda asfalt på något annat sätt behöver ni göra en anmälan för att använda avfall för anläggningsarbeten.

Dokumentation

Om ni bedriver en anmälningspliktig verk­samhet ska ni föra anteckningar om:

 • Varifrån kommer massorna?
 • Hur har ni bedömt massorna?
 • Hur har ni återvunnit massorna?
 • Vilken mängd har ni hanterat årligen?
 • Var lämnar ni massorna?

Anteckningarna ska föras i kronologisk ord­ning och bevaras i tre år.

Mer information

Mer information om regelverk, hantering av schaktmassor finns i Naturvårdsverkets handbok Återvinning av avfall i anläggnings­arbeten.

Uppdaterad: 08-december-2022