Kommunens webbplatser

Livsmedel

Du som ska driva eller redan bedriver ett livsmedelsföretag måste se till att alla livsmedel är säkra. Det är livsmedelslagen som reglerar detta. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt bra rutiner för egen kontroll.

Om du vill starta eller ta över en livsmedelsverksamhet är det fler olika delar du bör tänka på. På denna sida har vi samlat de delar du behöver ha koll på innan du startar din verksamhet.

Livsmedelslagstiftning på Livsmedelsverkets webbplats

För så kallade animalieanläggningar som till exempel slakterier, mejerier och fiskanläggningar, krävs ett godkännande från Livsmedelsverket innan verksamheten startar.

Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och byggavdelningen. Du ska lämna in anmälan senast två veckor innan verksamheten startar. Du måste även göra en anmälan om registrering vid ägarbyten.

Sanktionsavgift vid utebliven registering

En verksamhet som inte lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsanläggning riskerar att få en sanktionsavgift i och med en ändring i livsmedelslagstiftningen, som började gälla 1 januari 2019

Om man som företag inte registrerat sin verksamhet eller inte meddelat rätt organisationsnummer/personnummer ska en sanktionsavgift tas ut. Sanktionsbeloppet avgörs utifrån företagets årsomsättning och blir som lägst 2 500 kronor och högst 75 000 kronor. Staten, kommuner eller landsting får betala ett fast belopp om 40 000 kronor vid utebliven registrering av livsmedelsanläggning.

Första inspektion

När din verksamhet har blivit registrerad kommer du bli kontaktad för inbokning av en första inspektion. Vid den första inspektionen bedömer livsmedelsinspektörer hur väl verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningen krav, till exempel lokalens utformning och utrustning samt vilka rutiner som finns för att uppnå säkra livsmedel. Under den första inspektionen bestäms även den årliga kontrolltiden.

Det kan vara andra myndigheter som du behöver kontakta när du ska starta en livsmedelanläggning. Du kan skapa en personlig checklista på Verksamts webbplats, som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du behöver söka. Vi har även tagit fram ett informationsblad med olika myndigheter i Växjö kommun som du kan behöva kontakta.

Anmäl ändringar förändringar eller upphörande av livsmedelsverksamhet

Enlig livsmedelslagstiftningen är du skyldig att anmäla när det skett betydande förändringar av din livsmedelsverksamhet eller om den ska upphöra. Ändringar i befintlig verksamhet kan vara sådant som ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt.

Undantag från registrering

Mycket enkla livsmedelsverksamheter behöver inte alltid registreras. Men kontakta alltid miljö- och byggavdelningen för att få en bedömning om din verksamhet omfattas av reglerna för registrering eller inte.

Det finns ett antal avgifter som du behöver känna till som livsmedelsföretagare.

Registreringsavgift

Varje gång du registrerar en livsmedelsverksamhet så kostar det 1083 kronor.

Kontrollavgift

Den årliga livsmedelskontrollen kostar 1203 kronor per timme.

Uppföljande kontroll

Vid allvarliga brister gör miljö- och byggavdelningen ytterligare kontroller som inte ingår i den ordinarie planeringen. För dessa kontroller får livsmedelsverksamheter betala en avgift. Den extra offentliga kontrollen kostar 1083 kronor per timme.

Syftet med livsmedelskontrollen är dels att livsmedlen ska vara hygieniskt säkra för att äta, dels att information och märkning är korrekt.

Vid en inspektion kontrollerar livsmedelsinspektörer att lokaler är lämpligt utformade och underhållna. De kontrollerar även att hantering och förvaring av livsmedel sker på ett hygieniskt vis. Det är viktigt att det finns lämpliga skyddskläder och bra förutsättningar till god personalhygien.

En annan del av kontrollen är hur livsmedel är märkta och presenterade. Alla konsumenter ska kunna göra medvetna val utifrån den information som står på livsmedlen och menyer. Det är därför viktigt att informationen stämmer, speciellt information som är riktad till allergiker.

Vid alla inspektioner har kommunens livsmedelsinspektörer en Växjö kommun-jacka och visar upp tjänstelegitimation.

Planerad kontroll

Alla registrerade livsmedelsverksamheter får regelbundna inspektioner. Hur ofta en verksamhet får kontroll beror på hur omfattande och hur stor hygienisk risk verksamheten utgör. Kontrollintervallet varierar från att en verksamhet får ett besök vart tredje år till ett par gånger per år.

Inspektionerna är oftast oanmälda, men ibland är de föranmälda.

Extra kontroll

Om det finns allvarliga brister i en livsmedelsverksamhet följer Växjö kommun upp detta genom ett extra kontrollbesök. För all extra kontrolltid betalar livsmedelsverksamheten extra.

Oplanerad kontroll

I de fall kommunen tar emot klagomål och misstänkta matförgiftningar görs alltid en utredning. Det kan bli aktuellt att göra en kontroll på verksamheten. Om klagomålet anses befogat kommer miljö- och byggavdelningen att debitera verksamheten för all extra kontrolltid för den oplanerade kontrollen.

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att maten som produceras är säker. Du som livsmedelsföretagare behöver ha ett system för egenkontroll, för att kunna visa att du hanterar hygieniskt säkra livsmedel.

Att göra ett egenkontrollprogram. Pdf, 126.9 kB.

Egenkontrollen ska vara anpassad efter den egna verksamheten och innehålla rutiner för följande grundförutsättningar:

 • Lokalunderhåll
 • Rengöring
 • Säker livsmedelshantering
 • Temperaturkontroller
 • Personalhygien
 • Utbildning
 • Skadedjurssäkring
 • Avfallshantering

HACCP - faroanalys

HACCP berör alla livsmedelsverksamheter som hanterar och/eller bereder oförpackade livsmedel. Du som livsmedelsföretagare måste kunna visa vilka hygieniska risker/faror som finns i olika arbetsmoment i din produktion. Du ska också kunna visa hur du arbetar för att förhindra att dessa risker/faror uppstår. I större verksamheter behöver faroanalysen vara dokumenterad. För att ta fram en faroanalys kan du få god hjälp genom att använda dig av framtagna branschriktlinjer.

Märkning och presentation

Både den som tillverkar, förpackar och märker livsmedelsprodukter själv samt den som köper färdigmärkta livsmedel som ska säljas vidare, måste ha rutiner för att kontrollera att märkningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar vilka specifika märkningsregler som gäller för det du säljer. Livsmedel som säljs i Sverige ska ha märkning på svenska.

Använder du dricksvatten från egen brunn i din livsmedelsverksamhet, ska du registrera brunnen som dricksvattenanläggning samt lämna in program för regelbundna undersökningar av dricksvatten. Dricksvattenanläggningen ska registreras innan den tas i bruk för livsmedelsverksamheten och undersökningsprogrammet ska skickas in till miljö- och byggavdelningen för fastställande.

Livsmedelsföretag som har egen brunn istället för kommunalt dricksvatten, omfattas av dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12).

Vattnet måste vara av bra kvalitet och ska analyseras regelbundet, minst en gång per år. Detta innebär bland annat att:

 • Man ska registrera vattenanläggningen (vattenverket).
 • Man ska ha ett särskilt egenkontrollprogram för vattenverket.
 • Miljö- och byggavdelningen ska godkänna egenkontrollprogrammet.
 • Vattnet ska uppfylla de kvalitetskrav som finns i dricksvattenföreskrifterna.
 • Vattenverket ska uppfylla de krav som finns i dricksvattenföreskrifterna angående till exempel säkerhetsbarriärer, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen) med mera.

Vatten från annan producent

I vissa fall kan man hämta dricksvatten från annan producent som uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna. Det måste då finnas rutiner för att kontrollera till exempel förvaring av vattnet och rengöring av behållare.

Även om man enbart använder vattnet för disk och rengöring med mera måste man kontrollera för att fastställa att det är tillräckligt rent.

Mer information finns i dricksvattenföreskrifterna och vägledning till dricksvattenföreskrifterna.

Uppdaterad: 20-mars-2024