Kommunens webbplatser

Miljöfarlig verksamhet

Ta reda på om din verksamhet behöver ha tillstånd eller måste anmälas i förväg till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Byt ut farliga kemikalier, minska avfallsmängden, återvinn, välj lämplig plats för verksamheten. Det är några av de krav miljöbalken ställer för att undvika onödiga risker och utsläpp.

Många företag, till exempel tillverknings-, service- och handelsföretag, bedriver miljöfarlig verksamhet. De största verksamheterna behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen och det är en ganska lång process.

Mindre verksamheter behöver inte söka tillstånd, men vissa av dem måste ändå anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. I miljöprövningsförordningen redovisas vilka verksamheter som ska söka tillstånd och vilka som behöver anmälas.

Syftet med anmälningsplikt är att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg, till exempel om platsen för verksamheten är lämplig, hur omgivningen kommer att störas, och om de planerade försiktighetsåtgärderna är tillräckliga. Dessutom ska de som berörs, till exempel grannar, få tillfälle att tala om vad de tycker.

Vem ska anmäla?

En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C i miljöprövningsförordningen, eller om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, exempelvis ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. Sanering av föroreningar ska också anmälas.

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa miljö- och hälsoskyddsavdelningen om det. Men det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Din anmälan ska skickas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten eller ändringen påbörjas. Enklare anmälningsärenden brukar handläggas på kortare tid och då får verksamheten påbörjas direkt efter att beslut är taget.

Avgift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning. Oftast sker detta genom en årlig tillsynsavgift. Beloppet bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs samt dess omfattning. För mindre verksamheter tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en timavgift på 984 kronor/timme.

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller hälsa är skyldiga att planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga risker. Det gör man med hjälp av ett egenkontrollprogram.

Kravet på egenkontroll gäller både företag och enskilda personer. Det innebär att du som driver en verksamhet eller gör något som påverkar miljön ska känna till hur man gör det på ett säkert sätt för miljön och människors hälsa.

Du ska kunna bedöma vilka mätningar, beräkningar, journaler osv. som är nödvändiga. Du ska ha kunskapen som behövs för att agera rätt i olika situationer. I vissa fall kanske konsulthjälp är nödvändigt om det behövs specialkompetens.

Hur omfattande det förebyggande kontrollarbetet behöver vara beror på hur typen av verksamhet och hur omgivningen är. För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter/åtgärder finns mer specifika krav på arbetets omfattning och dokumentation.

Kortfattat innebär egenkontrollförordningen att verksamheten ska ha skriftliga rutiner för:

 • Vem som ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett miljöriktigt sätt.
 • Hur drift- och kontrollutrustningen underhålls och analysresultat sparas.
 • Vilka stora och små miljörisker som finns, hur de förebyggs och hur de följs upp.
 • Kontakt med miljö- och hälsoskyddsavdelningen och andra instanser, till exempel räddningstjänst och kommunens vatten- och avloppsavdelning, vid spill, utsläpp och andra driftstörningar.
 • En kemikalieförteckning.

Anmälan om driftstörning

Om en driftsstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas. Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet ska miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontaktas.

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående, bland annat av följande skäl:

 • Skyddsåtgärder kan behöva vidtas
 • Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras
 • Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara uppdaterade
 • Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras

Vid utsläpp eller olycka som kan påverka kommunens dricksvatten, dagvatten eller spillvatten ska Växjö kommuns VA-avdelning kontaktas. Du når dem på vardagar via kontaktcenter.

En del miljöfarliga verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Det gäller även ändringar.

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd (miljödomstol respektive länsstyrelse).

Om man använder farliga ämnen över vissa mängdgränser kan det också krävas tillstånd, se avdelning 4 i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningspliktiga verksamheter som ska anmälas men inte behöver tillstånd kallas för C-verksamheter. Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor före det att verksamheten startas.

Tillhör din verksamhet kategori A, B eller C?

Vilka verksamheter som är A, B eller C kan du se i miljöprövningsförordnngen (2013:251)

Miljöprövningsförordningen på Sveriges riksdags webbplats

Alla kemikalier som är farliga för miljön eller hälsan ska vara märkta med information om riskerna med produkten och hur den ska hanteras på säkert sätt. De farligaste kemikalierna bör på sikt ersättas med mindre farliga.

Den som säljer kemiska produkter, exempelvis rengöringsmedel, färg eller ogräsmedel, är skyldig att se till att märkningen på förpackningarna är rätt utformad. De viktigaste bestämmelserna är kraven på:

 • svensk text
 • farosymboler
 • kännbar varningsmärkning (vissa produkter)
 • barnsäker förslutning (vissa produkter)

Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken måste ha en aktuell kemikalieförteckning. En förteckning på de kemiska produkter som du använder i verksamheten ger överblick och kan förebygga skador på miljö och hälsa, både i det dagliga arbetet och i händelse av brand eller andra olyckor. Med kunskap om kemikaliens hälso- och miljöskadlighet kan du också lättare och snabbare byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

Den centrala tillsynsmyndigheten för kemikalier är Kemikalieinspektionen. De informerar om kemiska produkter och vilka regler som gäller. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontrollerar att tillverkare, importörer och användare följer lagstiftning när det gäller förvaring, hantering, märkning.

Om ni ska lägga ned er verksamhet bör ni informera miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid innan verksamheten upphör. För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkänna i god tid innan avvecklingen.

Ni behöver ta ställning till hur ni ska ta omhand och rengöra olika process- eller anläggningsdelar. Här är en checklista med några frågeställningar som ni bör gå igenom:

 • Hur ska ni ta omhand processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)?
 • Hur ska ni avveckla/rengöra processavloppsvatten, eventuella reningsanläggningar, kemikalier och slam?
 • Hur ska ni ta omhand kemikalier, farligt avfall och annat avfall?
 • Om oljecistern eller oljeavskiljare finns, hur ska ni ta omhand och rengöra dem?
 • Hur tar ni omhand utrustning för luftrengöring, rengör ni ventilationen?
 • Hur tar ni hand om tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer)?
 • Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras?
 • Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
 • Finns förorenad mark som behöver saneras?

Om din verksamhet planerar att ta en medelstor förbränningsanläggning i drift ska den registreras hos tillsynsmyndigheten. Även anläggningar som har tagits i drift före den 20 december 2018 behöver registreras.

Registrerade anläggningar inom Växjö kommun

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning?

För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den ha en anläggningseffekt mellan 1-50 megawatt (MW).

Information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt på Naturvårdsverkets webbplats

Hur vet jag om kommunen är tillsynsmyndighet?

Om du är osäker på vilken som är din verksamhets tillsynsmyndighet, hör av dig till kommunen på telefon 0470-410 00 eller Länsstyrelsen så hjälper vi dig.

När ska anläggningen registreras?

Din verksamhet ska registrera nya anläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningarna får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

 • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
 • Förbränningsanläggningar med effekt som är högst 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (Sveriges riksdag)

Har du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1956-1973? Som fastighetsägare ansvarar du i så fall för att ta reda på om det finns PCB i byggnaden.

Detta gäller däremot inte för en- och tvåbostadshus, som är undantagna från kraven.

Du kan behöva sanera

Om PCB-haltigt material finns i huset ska du som är fastighetsägare kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Vid höga halter (över 500 mg/kg PCB) ska sanering utföras. Vid lägre halter (50-500 mg/kg PCB) räcker det att sanera vid renovering, ombyggnation eller rivning. Saneringen ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen i god tid i förväg.

Vad är PCB?

PCB är en konstgjord kemisk förening som är svårnedbrytbar och stabil. Detta gör att koncentrationen ökar högre upp i näringskedjan, till exempel hos rovdjur och människor. PCB kan ge försvagat immunförsvar, sämre fertilitet, ökad cancerfrekvens och nedsättning av det centrala nervsystemet. Det är osäkert ifall man får i sig PCB via luften. Vad man känner till idag är att intaget via maten är helt avgörande för den halt PCB som vi har i kroppen. Under 60-talet användes PCB som mjukgörare i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer och golvmassor.

Uppdaterad: 15-november-2023