Kommunens webbplatser

Nya regler för avfallsmottagning
i fritidsbåtshamnar

Sedan den 1 maj 2023 gäller nya föreskrifter om avfallshantering för fritidsbåtshamnar (TSFS 2023:12). I föreskriften tydliggörs och utökas kraven på fritidsbåtshamnar när det gäller mottagning av avfall. Reglerna gäller alla fritidsbåtshamnar som har minst 25 båtplatser. Nytt är också att tillsynen av mottagningen kommer att ingå i Växjö kommuns tillsynsarbete från och med nästa år.

Publiceringsdatum26-september-2023

Nya regler

Enligt reglerna ska hamnar med minst 25 båtplatser kunna ta emot fritidsbåtarnas avfall så som toalettavfall, hushållssopor och farligt avfall. Det ska också finnas lättillgänglig information om avfallsmottagningen som båtanvändarna kan ta del av.

Avfallshanteringsplan

Alla hamnar som omfattas reglerna ska ha en godkänd avfalls­hanterings­plan. Nytt krav sedan 1 maj 2023 är att planen ska skickas in till kommunen för godkännande.

Vem ansvarar?

Om hamnen tar ut en hamnavgift eller motsvarande ansvarar hamnen för att det finns anordningar som kan ta emot avfall. För andra hamnar är det fastighetsägaren som ansvarar.

Tillsyn

Avfallsmottagningen i fritidsbåtshamnar kommer att ingå i Växjö kommuns tillsynsarbete från och med den 1 januari 2024. Skulle en hamn inte ha en godkänd plan för avfallshantering eller tillräckliga anordningar för mottagande av avfall kan kommunen besluta om sanktionsåtgärder.

Bakgrund

För att vi alla ska kunna njuta av ren natur och rent vatten är det viktigt att vi hanterar avfall på rätt sätt.

Bakgrunden till de nya reglerna för mottagning av avfall i fritidsbåtshamnar är ett uppdaterat EU-direktiv. Direktivet går ut på att förbättra mottagandet av avfall och minska det marina skräpet runt Europas kuster. Eftersom mycket av skräpet kommer från just fiske- och fritidsbåtar ligger fokus på att inkludera även dessa och skapa samma regler inom hela EU.

Transportstyrelsens nya föreskrift (TSFS 2023:12) gäller från och med 1 maj 2023 och ersätter SJÖFS 2001:13.

Uppdaterad: 26-september-2023