Kommunens webbplatser

Biltvätt och fordonstvätt

En fordonstvättsanläggning är en miljöfarlig verksamhet. Därför har kommunen satt upp riktlinjer för rening av avloppsvatten. Större anläggningar ska anmäla sin verksamhet till kommunen.

Smutsvattnet efter en biltvätt innehåller rester av rengöringsmedel, smuts, metaller, olja, tensider och andra ämnen som är skadliga för livet i vattnet. Dessa ämnen kan inte brytas ner i naturen.

Anläggningar som tvättar mer än 5 000 bilar eller 1 000 tyngre fordon per år är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Kommunen har tillsyn även på mindre anläggningar. I kommunens policy för fordonstvättar finns riktlinjer för den mängd metaller och olja anläggningen får släppa ut per fordon.

Policyns riktlinjer är hårdare än vad miljölagstiftningen kräver, framförallt beroende på att smutsvattnets innehål inte bryts ned av naturen. Målet med policyn är att inga tvättanläggningar ska släppa ut mer föroreningar än vad som anges i policyn. I policyn finns riktlinjer för stora och små fordonstvättanläggningar och även för biltvätt utanför anläggningar.

Uppdaterad: 17-februari-2023