Kommunens webbplatser

Oljeavskiljare

Olja och metaller orsakar både akuta gifteffekter och långsiktiga effekter i vattenmiljöer. Dricksvattentäkter kan skadas redan vid små utsläpp. En oljeavskiljare fångar upp olja och till viss del även metaller i vattnet, vilket minskar den negativa påverkan på miljön.

Ta genast kontakt med Växjö kommun om det sker ett oönskat utsläpp till avlopp, mark eller vatten, telefon 0470-410 00 (kontorstid) eller 0470-77 78 99 (journummer).

Utsläpp av vatten som är oljeförorenat kan uppstå vid verksamheter som industrier, fordonstvättar och bensinstationer, men även på olika platser utomhus som vägar och parkeringsplatser. Växjö kommun, som ansvarar för avloppsreningsverken och dagvattenanläggningar, är inte skyldig att ta emot avloppsvatten som har annan sammansättning än det som kommer från hushåll.

Riktlinjer för oljeavskiljare

För att minska utsläppen av olja till avloppsnätet och efterföljande vattendrag har Växjö kommun tagit fram riktlinjer för oljeavskiljare.

Riktlinjerna vänder sig till företag, fastighetsägare, projektörer och konsulter, och gäller för alla verksamheter inom Växjö kommun.

Med riktlinjerna kan man göra en enhetlig bedömning av vilka verksamheter som bör ha oljeavskiljare och hur driften av avskiljarna bör se ut. Målet med riktlinjerna är dels att kunna sluta kretsloppet genom att återanvända slammet från reningsverket på åkrarna, och dels att bidra till att målen om en giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag och grundvatten av god kvalitet kan uppnås.

På fastigheter och i lokaler där det hanteras olja och andra lätta vätskor, och där det förekommer en risk att det kan nå spillvatten eller dagvatten, krävs det oljeavskiljning. Lokaler som saknar golvbrunnar och avlopp undantas från kravet på installation av oljeavskiljare.

 • Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör-Det-Själv-hallar
 • Bilskrotningsanläggningar
 • Bensin- och tankstationer
 • Verkstäder med golvavlopp (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)
 • Maskinhallar med golvavlopp
 • Parkeringshus
 • Utomhusparkering med fler än 30 parkeringsplatser för personbilar på hårdgjord yta
 • Garage med golvavlopp större än 50 m2
 • Spolplattor
 • Olje- och kemikaliedepåer
 • Dagvatten från större vägkorsningar, tunnlar och broar
 • Kondensvatten från kompressorer

En oljeavskiljare är inte en komplett reningsanläggning. För vissa verksamheter kan ytterligare reningssteg behövas för att klara gällande krav. Det kan exempelvis gälla fordonstvättar.

Installation och tömning av oljeavskiljare

Det är du som är verksamhetsutövare eller fastighetsägare som ska installera oljeavskiljare om det behövs en sådan. Försäkra dig om att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad för verksamheten och att den kontrolleras och töms vid behov.

Om du ska göra en installation av oljeavskiljare på en fastighet behöver du anmäla det till Växjö kommun.

Anmäl ändring av en anläggning

Om du ska göra en väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, behöver du anmäla det. Att installera en oljeavskiljare räknas som en sådan ändring.

Bygganmälan

Anmäl installation av oljeavskiljare

Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp ska du göra en separat anmälan om installation av oljeavskiljare. Tänk på att göra din anmälan i god tid.

Anmälan enligt miljöbalken

Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken, är det oftast också anmälningspliktigt enligt miljöbalken att byta eller installera oljeavskiljare. Om det krävs en anmälan ska den ha kommit in minst 6 veckor innan installationen är tänkt att göras.

Miljöfarlig verksamhet

Om du har frågor om oljeavskiljare

Kontakta oss om du har frågor om oljeavskiljare och utsläpp av avloppsvatten, telefon 0470-410 00, eller e-post: info@vaxjo.se.

Uppdaterad: 08-december-2022