Kommunens webbplatser

Äldreomsorg

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver äldreomsorg.

Tillstånd och ansökningar

Starta äldreomsorg
Utföraren ska ha godkänts enligt Växjö kommuns krav.

Tillstånd från IVO
För den utförare som vill starta ett särskilt boende för äldre krävs dels att utföraren har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva särskilt boende.

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en verksamhet inom omsorgen med någon form av livsmedelshantering ska du skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till kommunen senast två veckor innan start.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplas.

Hälsa och hygien
Lokaler för vård och omsorg får tillsyn av miljö- och byggnämnden.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Alkoholservering
För att få servera alkoholdrycker krävs serveringstillstånd om verksamheten inte omfattas av undantaget i 8 kap. 1 b § alkohollagen.

Uppdaterad: 02-maj-2024