Kommunens webbplatser

Hotell

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver hotell eller vandrarhem.

Tillstånd och ansökningar

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Riktlinjer vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Uteservering
För att få ställa upp en uteservering behöver du tillstånd. Det söker du alltid hos polisen. Om det är kommunen som äger marken så skickar polisen din ansökan och alla handlingar till oss så får vi yttra oss. Polismyndigheten tar ut avgift för att behandla din tillståndsansökan och kommunen tar ut avgift för upplåtelse av mark till uteservering.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd att söka hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning.

Hygien och boende
Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla sin verksamhet.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Trottoarpratare/gatuskylt
Tillstånd söks hos Polisen.

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Det är viktigt att du kontrollerar vilka specifika märkningsregler som gäller för det du säljer. Tänk på att livsmedel som säljs i Sverige ska ha märkning på svenska. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Alkoholservering
Servering av alkoholdrycker kräver serveringstillstånd.

Folkölsservering
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.

Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.

Uppdaterad: 05-april-2023