Kommunens webbplatser

Butik, tobaksaffär och kiosk

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver butik, tobakaffär och kiosk.

Tillstånd och ansökningar

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva butik eller kiosk med försäljning av livsmedel, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till kommunen senast två veckor innan start.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Brandfarliga varor
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd hos Värends Räddningstjänst.

Explosiva varor
Enligt lag krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor som sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Ansökan av tillstånd görs hos Värends Räddningstjänst.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Trottoarpratare/gatuskylt
Ansökan görs hos Polisen.

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Det är viktigt att du kontrollerar vilka specifika märkningsregler som gäller för det du säljer. Tänk på att livsmedel som säljs i Sverige ska ha märkning på svenska. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.

Folkölsförsäljning
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.

Receptfria läkemedel
Om du önskar sälja receptfria läkemedel i din butik måste du anmäla detta till ansvarig myndighet som är Läkemedelsverket. Kommunen har sedan tillsyn över försäljningen.

Uppdaterad: 06-november-2023