Kommunens webbplatser

Matvagn

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver matvagn eller annan verksamhet inom gatumat.

Tillstånd och ansökningar

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva restaurang, café, matvagn eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till kommunen senast 2 veckor innan start.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Uteservering
För att få ställa upp en uteservering behöver du tillstånd. Det söker du alltid hos polisen. Om det är kommunen som äger marken så skickar polisen din ansökan och alla handlingar till oss så får vi yttra oss. Polismyndigheten tar ut avgift för att behandla din tillståndsansökan och kommunen tar ut avgift för upplåtelse av mark till uteservering.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Trottoarpratare/gatuskylt
Tillstånd söks hos Polisen.

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här. Du måste också skicka in en anmälan om registrering senast 2 veckor innan start.

Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.

Folkölsförsäljning
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.

Uppdaterad: 05-april-2023