Kommunens webbplatser

Restaurang och café

Har du en restaurang eller café eller planerar du att starta så behöver du ansöka om olika tillstånd för att få driva din verksamhet. För att processen ska bli så smidig och enkel som möjligt för dig har vi på dena sida samlat information om det du behöver för att få driva din verksamhet.

Tillstånd och ansökningar

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering senast två veckor innan.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Värends Räddningstjänsts webbplats.

Uteservering
För att få ställa upp en uteservering behöver du tillstånd. Det söker du alltid hos polisen. Om det är kommunen som äger marken så skickar polisen din ansökan och alla handlingar till oss så får vi yttra oss. Polismyndigheten tar ut avgift för att behandla din tillståndsansökan och kommunen tar ut avgift för upplåtelse av mark till uteservering.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Sophämtning
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Trottoarpratare/gatuskylt
Tillstånd söks hos Polisen.

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här. Du måste också skicka in en anmälan om registrering senast 2 veckor innan start.

Alkoholservering
För att få servera alkoholdrycker krävs serveringstillstånd.

Folkölsservering
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.

Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.

Uppdaterad: 15-januari-2024